T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Dvostanovanjski stavbi Duet, Lavrica

         

 

Na Lavrici, na Vrečarjevi ulici 21b, prodamo še zadnjo stanovanjsko enoto dvojčka v III. podaljšani gradbeni fazi v neto izmeri 165,71 m² - enoto A2.

V sodelovanju s podjetjem GPG Inženiring d.d. smo zgradili kakovosten objekt ''Duet Lavrica'', ki zagotavlja visoko kulturo bivanja. Sama lokacija in postavitev objektov je namreč zasnovana tako, da bodočemu lastniku/lastnici ponuja prijetno bivanje, obilico zelenja, bližino šole in vrtca ter hiter in učinkovit dostop do Ljubljane. Mikrolokacija hiš je postavljena tako, da se hiši nahajata na samem robu naselja Lavrica ter na južnem robu zazidljivosti. Prav te karakteristike pa ponujajo obilo zelenja, peš poti, kolesarskih poti ter drugih prednosti za mirno in kvalitetno preživljanje časa. Predmetna objekta ponujata izjemno priložnost za vse, ki si želijo urediti bivanje po cenovno ugodni varianti blizu Ljubljane.

Etažna lastnina je vzpostavljena, nepremičnini pa pripadata še 2 pokriti lastniški parkirni mesti ter 1 pokrito skupno parkirno mesto namenjeno obiskom. Nepremičnina ima lasten atrij v izmeri 109 m².
Predvideno je plinsko ogrevanje, fasada pa je toplotno izolirana.

Tloris nepremičnine je projektiran na način, ki kupcu zagotavlja veliko funkcionalnih površin ter maksimalni izkoristek prostora. Sama nepremičnina ima tako poleg 2 parkirnih mest še 2 balkona, atrij ter 5 med seboj ločenih prostorov, ki  se jih  lahko združi tudi v celoten etažni prostor.

Situacija nepremičnine omogoča bodočemu lastniku/lastnici, da si sam uredi in izoblikuje svoj življenjski prostor. V kolikor niste vešči dokončanja nepremičnine vam lahko le-to cenovno ugodno uredimo mi oz. vam pri dokončanju pomagamo z našim znanjem ter vam pri tem omogočimo ugoden popust..

Lastniki sosednjega objekta sta dve prijetni, izobraženi mladi družini. Nepremičnina je zato idealna izbira za tiste, ki  priznavajo pomen nove nepremičnine, za družine ter za vse tiste, ki cenijo mir in zeleno okolico z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Nepremičnina je bremen prosta.
Začetek gradnje: 2009
Lega: jug- jugovzhod

JESENSKA AKCIJA »FOKUSIRANA USPOSABLJANJA«

V jesenskih mesecih smo pri podjetju Replika Invest d.o.o. zvestim in novim naročnikom pripravili posebne pakete usposabljanj. Fokusirana usposabljanja se osredotočajo na konkretna delovna mesta zaposlenih v podjetju in nudijo:

 • osvojitev novih znanj s področij, ki so za posameznike najpomembnejša
 • možnost učenja tudi izven delovnega časa
 • posebne načine stimuliraja zaposlenih k učenju z nagradami
 • osebno podporo posamenzikom
 • klicni center, dosegljiv 12 ur na dan
 • obvladovanje novih metod učenja
 • samostojnost pri nadaljnem e-učenju

Za več informacij izpolnite obrazec za povpraševanje.

Vprašanja

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

GSM številka:

Besedilo:

Računovodski slovar

a

aktiva
aktivna stran
amortizacija
analitični konto
analiza trga
avtorski honorar

b

bilanca stanja
bilanca stanja na dan...
bilančna postavka
bilančna vsota
bilančni presečni dan
blagajniška knjiga
bremepis
bruto bilanca

c

cena

č

časovne razmejitve
čisti dobiček/ izguba poslovnega
spacer leta

d

dan popisa
datum
davčno leto
davčno svetovanje
debet, v breme (D)
debetna in kreditna stran
debetni saldo
delniški kapital
denarna sredstva
dnevnik
dobavnica
dobiček
dobičkonosnost investiranja
dobičkonosnost sredstev
dobičkonostnost lastniškega
spacer kapitala
dobropis
dolgovi
druge rezerve iz dobička
dvostavno knjigovodstvo

e

enostavno knjigovodstvo

f

finančna samostojnost
finančne naložbe
finančni vzvod
finančno računovodstvo

g

gibljiva sredstva
glavna knjiga
gonilci stroškov

h

hraniti

i

inventura / popis
inventurne razlike
inventurni presežek
inventurni primankljaj
izdani račun

j

k

kapital (lastni kapital, celotni
spacer kapital)
kapital z deleži
kapitalska vloga
kapitalske rezerve
kazalniki
knjigovodska listina
knjigovodska vrednost
knjigovodstvo
knjigovodstvo osnovnih sredstev
knjigovodstvo zalog (materiala,
spacer proizvodov, blaga)
knjižba
knjiženje
koledarsko leto
količinski popis
končno stanje
kontiranje
kontni okvir
kontni plan
kontni razred
konto
konto odhodkov
konto prihodkov
konto s protikontom
konto stanja
konto uspeha
kraj
kratkoročno nezaračunani prihodki
kratkoročno odloženi prihodki
kratkoročno odloženi stroški
spacer (odhodki)
kredit, v dobro (K)
kreditni saldo

l

likvidnost

m

minimalni podatki

n

neopredmetena sredstva
nerazdeljeni dobički
notranja knjigovodska listina


o

obveznosti
obvladovanje prihodkov
odprte postavke
opis poslovnega dogodka
opomba
opomin
opredmetena osnovna sredstva
osnovni kapital
otvoritvena bilanca

p

pasiva
pasivna stran
plačilna lista
podpis
pogojna obveznost
pomožne knjige
ponudba
popisni list
popust
poslovna bilanca
poslovni dogodek
poslovno leto
poslovodno računovodenje
potni nalog
potrdilo
potrdilo o prejemu / nakupu in
spacer takojšnjem plačilu, tudi o prenosu
spacer podatkov
povezana podjetja
preglednost in poenostavljanje
prejeti račun
preknjižba
premoženje
prenesena čista izguba
preneseni čisti dobiček
prevzemnica
proste rezerve
protiknjižba
protikonto

r

račun / faktura
računovodski servis
Računovodski urejevalni odbor
računovodstvo
revizija
rezervacije
rezervacije za dana jamstva
rezervacije za davčne obveznosti
rezervacije za jubilejne nagrade in
spacer odpravnine ob upokojitvi
rezervacije za pokojnine
rezervacije za pričakovane izgube
spacer iz kočljivih pogodb
rezervacije za reorganiziranje
rezerve
rezerve iz dobička
rezerve za lastne deleže
rok hrambe

s

saldakonti dobaviteljev
saldakonti kupcev
sintetični konto
skupina kontov
spisek odprtih postavk
sredstva
stalna sredstva
stanje konta
statutarne rezerve
stornirati
storno, razveljavitev
stroški trajnega kapitala
stroški zadržanega dobička
stroškovna učinkovitost
stroškovni konto
stroškovno računovodstvo

š

t

temeljnica
terjatve
T-konto
transakcija
tržna vrednost
tvegane naložbe

u

učinkovita alokacija virov
Upravni odbor za mednarodne
spacer računovodske standarde
usklajevanje kontov

v

v elektronski obliki
v obliki papirja
verodostojna informacija
vezane kapitalske rezerve
vnaprej vračunani stroški
spacer (odhodki)
vrednost
vrednotenje zalog

z

začetno stanje
zadostnost
zadržani dobički
zaključna bilanca
zakonske rezerve
zaloge
znesek
zunaj bilančno financiranje
zunanja knjigovodska listina

ž

žig

Strokovni izrazi: računovodstvo - knjigovodstvo

Za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje smo v računovodstvu Replika pripravili kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva. S tem Vam želimo približati računovodske storitve ter ostala računovodska znanja. Vaš računovodja oziroma računovodski servis Vam bo tako hitreje in lažje posredoval pomembne informacije.
DAVKI
Davki se pobirajo v javnem interesu in so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Zavezanec za davek je kaznovan, če ne izpolni predpisane davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov, na primer davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd.
PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled pomeni pregled celotnega poslovanja podjetja s področja vseh davkov, in sicer na podoben način kot bi ga opravil davčni inšpektor. Z njim se lahko izognemo potencialnim davčnim obveznostim, ki bi nastale v primeru davčnega inšpekcijskega pregleda.
MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada vsakemu zaposlenemu delavcu, ki delo opravi v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.
DNEVNICA
Dnevnica predstavlja povračilo stroškov prehrane zaposlenemu, ki je na službeni poti.
13. PLAČA
13. plača je plača, ki je lahko opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu podjetja in se običajno zaposlenemu izplača po koncu koledarskega leta. Gre za bruto znesek, ki je zaposlenemu plačan poleg redno izplačanih plač in je lahko poimenovan kot 13. plača, božičnica, novoletnica ipd.. Izplačilo 13. plače za delodajalca seveda ni obvezno.
PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača zaposlenemu za opravljeno (običajno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, od katere se zaposlenemu odtegne del za plačilo določenih davkov in prispevkov. Zaposlenemu se tako izplača neto plača. V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.
PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični zapis, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino. Plačilna bilanca zajema dve osnovni vrsti transakcij: med rezidenti in nerezidenti. Te transakcije se zajamejo v dva temeljna podračuna plačilne bilance: v tekoči račun ter v kapitalski in finančni račun.
TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.
TEKOČI RAČUN
Tekoči račun plačilne bilance zajema vse registrirane transakcije med rezidenti in nerezidenti, razen tistih, ki so zajete v kapitalskem in finančnem računu. Razdeljen je na transakcije blaga in storitev, transakcije prihodkov in tekoče transferje.
KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun plačilne bilance zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi (patenti, licence).
FINANČNI RAČUN
Finančni račun plačilne bilance sestavljajo: bilanca neposrednih naložb, bilanca naložb v vrednostne papirje, bilanca drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe mednarodnih rezerv.
TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji tekočega računa plačilne bilance zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.
OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, torej tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja. Vsi ti zneski pomenijo obresti.
POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj zaposlenih in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih ti imeli v zvezi s službenim potovanjem. S temi listinami podjetje tudi dokazuje, da gre za davčno priznani odhodek podjetja. Pri potnem nalogu gre običajno za obračun dnevnice (kot nadomestila za povračilo stroškov za prehrano) in prevoznih stroškov (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi itd.) na službeni poti.
ZAJAMČENI OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.
BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo podjetje zagotovi zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu.
DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oziroma doseže v koledarskem letu.
DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki podjetja, ki rezultira v pozitivnem poslovnem izidu. Nekatera podjetja sicer lahko imajo presežek prihodkov nad odhodki, ne pa nujno tudi dobička (gre za vprašanje davka od dobička in davčno priznanih prihodkov in odhodkov). Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik).
AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del.
ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (družbeniki oziroma delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru. Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.
KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita (prepustitev denarja), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

More Articles...

 1. Pravno obvestilo

ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Če kupujete ali prodajate nepremičnino, če želite nasvet
ali imate vprašanje, nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Investicijske informacije

 • Preverite tujega partnerja

  Preko sistema VIES (vat number validation) lahko preverite obstoj davčne številke tujega poslovnega partnerja. V iskalniku enostavno poiščite državo partnerja, v polje vat number pa vpišite davčno številko, ki jo želite preveriti.
  VIES

 • Aktualno

  V spodnji povezavi so predstavljene vse pomembnejše novosti novega Zakona o graditvi objektov.
  Novosti ZGO-1B

 • Gradbeno dovoljenje

  Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

 • Cenitev nepremičnin

  Razlogi, zaradi katerih potrebujemo cenitev nepremičnin

 • Davki in kapitalski dobički

  Pri prenosu nepremičnin ja davčni vidik eden najpomembnejših. V okviru Skupine Replika vam lahko zagotovimo načrtno optimizacijo vaše davčne obveznosti.

 • Pravni nasveti

  Ste vedeli, da je za spremembo namembnosti nepremičnine potrebno gradbeno dovoljenje?

 • Zemljiški dolg

  Zemljiški dolg je pravica stvarnega prava, katere vsebina je zahtevati poplačilo denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom. Zemljiški dolg ima podobne lastnosti kot zastavna pravica, le da je možen le na nepremičnini in kot zavarovanje obveznosti ni odvisen od obstoja terjatve, za katero je bil ustanovljen.

 • Lokacija nepremičnin

  Pri nepremičninah pogosto ne moremo pridobiti vseh potrebnih podatkov, zato si moramo pomagati na različne načine in s pravilnimi kombinacijami iskanja.

1/3